Fluxometria

Fluxometria

Home Oferta assistencial Fluxometria

Descripció de la prova

La finalitat d'aquest examen és l'estudi de la velocitat de la sortida de la orina. Lo normal és que la orina surti ràpida i amb quantitat, però si tens algun problema que dificulta que la orina surti normal, s'apreciarà que surt en menor quantitat i més lentament.

Aquesta prova és molt senzilla de realitzat. S'expressa a mode de representació gràfica, el que permet obtenir un registre de la quantitat d'orina evacuada per unitat de temps (ml/s).

La prova consisteix en orinar en un recipient, per la qual cosa hauràs de venir amb ganes d'oriniar. Les dades que recull el sensor es transmeten per via inal·làmbrica a un ordinador.

Preparació

Has de prendre 1 l d'aigua 1 hora abans de la prova, i retenir el líquid.

Centres: